Grenland Flyklubb
Voldsvegen 204,
3739 Skien
Telefon: 903 61087
E-post: post@
grenlandflyklubb.no
Org.nr. 993543381
http://www.grenlandflyklubb.no/gif/t.gif
http://www.grenlandflyklubb.no/gif/t.gif
GFK © 2008 - 2023

Sideoppslag:
Idag
Igår
Siste uke
Denne måned
Totalt

314
1193
8176
1507
5080392
Siden sist oppdatert:
2023-09-14 09:07:16

Site powered by

Sniggabo CMS v.3.4 
Støtt Grenland Flyklubb når du spiller hos Norsk Tipping! Skriv ut dette skjemaet og ta det med til din tippekomisjonær.
 
Eller send SMS med kodeord: GRASROTANDELEN 993543381 til 2020
Logg inn: Bruker id: Passord: Hjelp!

Bakgrunnssjekk før utstedelse av id-kort
Forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL SEC 1-1) §§ 13 og 38 stiller krav om at det gjennomføres bakgrunnssjekk før utstedelse av id-kort til lufthavn eller crew id-kort. Fra og med 26. april 2011 må nytt skjema for søknad om bakgrunnssjekk benyttes. Tidligere har dette blitt kalt søknad om uttømmende politiattest.


Bakgrunnssjekk skal også foretas for andre persongrupper, men denne informasjonen omhandler ikke disse gruppene.

Formålet med bakgrunnssjekken er å hindre at personer som kan representere en risiko for luftfarten gis adgang til landingsplasser og luftfartsanlegg eller godkjennes for sentrale posisjoner i luftfarten for øvrig.

Hva bakgrunnssjekken består av

Luftfartstilsynet foretar bakgrunnssjekken og vurderingen gjøres på bakgrunn av:

  • Vandel (uttømmende politiattest - UPA). Dersom søker ikke har vært bosatt sammenhengende i Norge de siste 5 år gjelder ytterligere krav til dokumentasjon, se nedenfor.
  • Dokumentasjon av utdannings- og ansettelsesforhold de siste 5 år
  • Gyldig legitimasjon utstedt av offentlig myndighet, hvor fødselsnummer og bilde fremgår (pass, nasjonalt id-bevis eller norsk førerkort)

Dokumentasjon av vandel for søker som har vært bosatt i utlandet siste 5 år

Søker som ikke har vært bosatt i Norge sammenhengende i de siste fem år, må fremlegge offentlig dokumentasjon egnet til å forsikre Luftfartstilsynet om at vandelen er tilfredsstillende. Som oftest vil dette være politiattest utstedt av offentlig myndighet fra det/de aktuelle land søker har bodd i. Original dokumentasjon/ politiattest må fremlegges for Luftfartstilsynet. Det må fremskaffes dokumentasjon/politiattest fra alle land hvor søker har bodd mer enn 6 måneder. Dersom søker bor i Norge må norsk uttømmende politiattest alltid fremskaffes.

Dokumentasjonen skal være på et skandinavisk språk eller engelsk, eller være oversatt av translatør med norsk autorisasjon. Dokumentasjonens ekthet skal være bekreftet av Notarius Publicus i landet. Underskrift av utenlandsk Notarius Publicus skal bekreftes på norsk utenriksstasjon ved legalisering. Dersom vedkommende stat har tiltrådt Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 nr. 1, kan Apostille erstatte legalisering. Det kreves ikke bekreftelse av Notarius Publicus’ underskrift innenfor Norden. Notarius Publicus vil opplyse om hvordan man fremskaffer Apostille i landet.

Den utenlandske dokumentasjonen/politiattesten kan vedlegges Del 2 a og 2 b når disse sendes inn til Luftfartstilsynet. Hvis den utenlandske dokumentasjonen/politiattesten skal ettersendes, må dette avmerkes i Del 2 a.

Den utenlandske dokumentasjonen/politiattesten skal ikke være eldre enn 90 dager regnet fra søknadstidspunktet.

Spesielt om sikkerhetskontrollører

Person som skal begynne i stilling som sikkerhetskontrollør må søke om ny bakgrunnssjekk selv om vedkommende tidligere er godkjent og gyldighetsperioden ikke er utløpt. Det stilles strengere krav til vandel for sikkerhetskontrollører ved bakgrunnssjekk.

Crew id-kort

Det nye securityregelverket som gjelder i Norge 1. mars 2011, stiller spesifikke krav til autorisasjon for innpassering til sikkerhetsbegrenset område. Slik autorisasjon kan være et såkalt ”Crew id-kort” utstedt av luftfartsselskap hjemmehørende i EU/EØS-området.

Regelverket stiller krav til utformingen av ”Crew id-kort”, i tillegg til at innehaver må bestå bakgrunnssjekk før kortet kan utstedes. Luftfartstilsynet foretar bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekken er lik den som må gjennomføres før utstedelse av id-kort til lufthavn.

Crew-kort som er utstedt av selskapene før 1. mars 2011 kan benyttes som autorisasjon for innpassering til sikkerhetsbegrenset område frem til 29. april 2015.

Crew som allerede har bestått bakgrunnssjekk i forbindelse med utstedelse av id-kort til lufthavn, kan få utstedt ”Crew id-kort”, men gyldighetsperioden for crew id-kortet skal samsvare med utløpsdato for id-kortet.

Nye ”Crew id-kort”, som utstedes etter 1. mars 2011, må tilfredsstille kravene til utforming, og kan ikke utstedes uten at Luftfartstilsynet har gjennomført bakgrunnssjekk. Senest 29. april 2015 må samtlige ”Crew id-kort” tilfredsstille kravene, jf. forordning (EU) nr. 185/2010 vedleggets punkt 1.2.4.

Søker med sikkerhetsklarering

Søker som innehar sikkerhetsklarering trenger ikke søke om politiattest, søknadens Del 1. Søknadens Del 2 a og 2 b må fylles ut og kopi av sikkerhetsklareringen vedlegges. Gyldighetsperioden for bakgrunnssjekken vil være tilsvarende sikkerhetsklareringens utløpsdato.

Søknad om bakgrunnssjekk

Ved søknad om bakgrunnssjekk skal fastsatt skjema benyttes (link). Skjema finnes på Luftfartstilsynets internettside som interaktiv PDF. Siste oppdaterte versjon skal alltid benyttes. Det anbefales derfor at det sjekkes opp mot nettsiden at riktig versjon benyttes. Søknad på uriktig skjema vil kunne bli returnert.

Del 1, søknad om politiattest fylles ut og leveres av søker til nærmeste politistasjon. Kopi av id-bevis må vedlegges søknaden om politiattest.

Del 2, søknad om bakgrunnsjekk, består av to deler:

Del 2 a skal fylles ut av søker

Del 2 b skal fylles ut av arbeidsgiver

Kopi av gyldig legitimasjon utstedt av offentlig myndighet hvor fødselsnummer og bilde fremgår, må vedlegges. Gyldig legitimasjon kan være pass, nasjonalt id-kort (for de landene som har dette) eller norsk førerkort.

I Del 2 a skal det opplyses om utdannelse og ansettelsesforhold siste 5 år. Dokumentasjon for dette legges ved søknaden, for eksempel attester eller bekreftelser fra skole og arbeidsgiver. Opphold i utdanning eller ansettelsesforhold, eller mellom utdanning og ansettelsesforhold på mer enn 28 dager, må forklares eller dokumenteres. Normal ferieavvikling regnes ikke som et slikt opphold.

Dokumentasjon for arbeidsforhold er ikke nødvendig hvis søker har vært ansatt hos arbeidsgiver de siste 5 år. Arbeidsgiver må bekrefte at arbeidsforholdet har hatt en varighet på 5 år eller mer i del 2 b.

Del 2 a og 2 b, sammen med vedlegg, skal sendes samlet av arbeidsgiver eller søker til:

Luftfartstilsynet
Securityavdelingen
Postboks 243

8001 BODØ

Saksbehandlingstid

Politiet utsteder og sender uttømmende politiattest sammen med søknadens del 1 direkte til Luftfartstilsynet.

Når Luftfartstilsynet har mottatt komplett søknad, fullstendig utfylt med alle nødvendige vedlegg, behandles saken normalt innen 2-5 dager. Hvis søknaden ikke er komplett, vil saksbehandlingstiden bli lengre. 
Skriv en kommentar til denne artikkelen:
Navn:  *
Kommentar:  *
Kode:  *
 
Kommentarer:Hver høst starter klubben teoriundervisning til privatflygersertifikatet. Du kan likevel starte den praktiske flygingen når du selv vil. Ta kontakt!
Les mer »Få deg en prøvetime i et av Grenland Flyklubbs motorfly for kun kroner 2300,-
Mer info her »Hos oss kan du begynne flygingen på sportsfly når som helst på året.
Ta kontakt!
Mer info her »
Okt

02
Operativ info ENSN
Skien flyplass
Geiteryggen
OBS! Sjekk bildets dato og klokke for gyldighet!

Se større bilde


Tekst og bilder © Grenland Flyklubb 2008 - 2023 - Site powered by Sniggabo CMS v. 3.4